E18 kilpailukauden teemana Re-sourcing

Europan -kilpailuun liittyy aina teema, jonka myötä arkkitehtuurin sekä kaupunki- ja maisemasuunnittelun ajankohtaisimpia aiheita tuodaan kuntien, rakennuttajien ja investoreiden sekä nuorten suunnittelijoiden tietoisuuteen, ja siten jalkautetaan tärkeää tietoa toteutuksiin asti.  Teemaa pohjustetaan aina kilpailukauden alussa järjestettävällä 1. kansainvälisellä foorumilla, jossa on erilaisia aiheeseen liittyviä luentoja ja paneelikeskusteluita, ekskursiota ja edellisen kilpailukauden parhaiden töiden esittelyitä. 

Suunnitteilla olevan Europan 18 -kilpailukauden teema Re-Sourcing on jatkoa edellisten kausien yhteydessä tutkituille teemoille. Monella tapaa kestävä ympäristö ja maapallon kantokyvyn huomioiminen ovat nousseet vuosi vuodelta tärkeämpään asemaan; nyt on tarkoitus fokusoida olemassa olevien resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen ja huolenpitoon.  Maapallon ekosysteemin hauraus ja sosiaaliset kriisit johtavat liikakulutukseen, elinympäristön saastumiseen ja uusien luonnonvarojen käyttöönottoon haitallisella tavalla. Kilpailukohteiksi sopisivat sellaiset uudistavat hankkeet, jotka huomioivat erityisesti myös luonto- ja kulttuurinäkökohdat.  Tavoitteena on luoda synergiaa luonnontieteiden, sosiaalisen ja alueellisen oikeudenmukaisuuden sekä terveellisen ympäristön välille.

– – –

Europanin tieteellinen komitea on hahmotellut kilpailukauden teemalle kolme alateemaa.  Uudistavan, resilientin ympäristön suunnittelun on tavoitteena mahdollistaa mm. kestävään elämäntapaan ja huolenpitoon liittyvien teemojen tutkiminen.

1 Luonnonelementtien hyödyntäminen

On aika tarkastella uudelleen asuinympäristöjen suhdetta elintärkeisiin luonnonelementteihin: vesi, ilma, maa ja tuli, jotka ovat arvokkaita energian ja hedelmällisyyden lähteitä sekä täynnä symbolisia ja runollisia mahdollisuuksia, liittyvät myös erilaisiin häiriöihin, riskeihin ja katastrofeihin niin paikallisesti kuin koko maapallon laajuisesti. 

2 Elämäntavat ja inklusiivisuus voimavarana

Elämisen reunaehtojen arviointi vaatii myös huomion kiinnittämistä elämäntapojen muutoksiin: uudet teknologiat ovat muuttaneet elinympäristöä digitaaliseksi, “ylisosiaaliseksi” maailmaksi. Vastaisuudessa on tärkeää säilyttää samanaikaisesti sekä läheisyyden tunne, yhteisöllisyys että solidaarisuus, ja vastaavasti luoda monella tapaa kestävää ympäristöä, jossa ihmiset ja muut elolliset voivat elää sopusoinnussa. 

3 Tilojen ja materiaalien uusiokäyttö

Jo rakennettu ympäristö muodostaa valtavan materiaalilähteen, ja onkin tärkeää suunnitella keinoja olemassa olevien rakennusten hyödyntämiseksi ja muuntamiseksi. Vähennetään uuden rakentamista. Käytetään ja hyödynnetään jo olemassa olevia tiloja ja materiaaleja. Kierrätetään käyttämällä eloperäisiä materiaaleja (maa, kivi, puu, kuidut), ennakoidaan purkuhankkeita, ja palataan siten paikallisen osaamisen ja rakennusmateriaalien hyödyntämiseen . Näin edistetään luonnonvarojen säilymistä.

– – –

Kilpailukohteiden valinnassa huomioidaan niiden tarjoamat mahdollisuudet hyödyntää edellä mainittuja resursseja suunnittelussa. Kilpailijoiden tehtävänä on etsiä ratkaisuja, joissa nämä eri hyödyntämismahdollisuudet risteävät: tavoitteena on löytää laaja kirjo erilaisia kestäviä ratkaisuja vastaamaan haasteisiin, joita resurssien niukkuus ja suunnittelukohteiden haavoittuvuudet asettavat.

Jokainen kilpailualue tutkitaan kahdella mittakaavatasolla. Laajemmalla tarkastelualueella tuodaan esiin taustatekijät, jotka vaikuttavat suunnittelualueeseen nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa, kuten esim. maantieteelliset ja ekologiset elementit (topografia, maaperä, luonnonelementit,…), liikenneyhteydet sekä paikallinen kulttuuri ja elämäntavat ym.  Itse projektialueella keskitytään tuomaan selkeästi esiin sen nykytila sekä tavoitteet sen kehittämiselle.

– – –

Käytännössä esim. asuin- ja virkistysalueiden uudistukset, erilaiset konversiokohteet ym. olemassa olevia resursseja hyödyntävät suunnittelutehtävät, joihin kaivataan kansainvälistä parviälyä (niin kilpailutehtävän valmisteluun ja kysymyksen asetteluun kuin myös suunnitteluratkaisuihin), sopivat hyvin Europan -kilpailukohteiksi.

Kilpailukohteet  voivat olla monenlaisia ja -kokoisia: mittakaava on aiemmin vaihdellut laajoista aluesuunnitelmista pienimittakaavaisiin ympäristönkohennustoimenpiteisiin, ja kaikesta näiden välillä – aiheena on voinut olla konkreettinen suunnitelma, kuten asuinkortteli tai esim. kaudella E17 Helsingin itäisen saariston rantautumispaikkojen rakenteet ym., tai sitten on lähdetty etsimään nimenomaan erilaisia ideoita ja/tai konsepteja ja vaihtoehtoja tulevien prosessien ja jatkosuunnittelun pohjaksi . Kilpailutehtävä voi olla myös näiden yhdistelmä, eli pilottihanke konkreettisena kohteena + siitä saatuja ideoita, kokemuksia ja/tai suunnitelmaa voidaan hyödyntää muissakin vastaavissa kohteissa. Kyseeseen tulevat myös esim. erilaiset yhteistyöhankkeet, joissa yksityisen tahon varsinaiseen konkreettiseen suunnittelutehtävään liittyy laajemman alueen tarkastelu ja ideointi kunnan päätöksenteon ja jatkosuunnittelun tueksi.,

Teemasta tulee kevään aikana lisätietoja myös Europan Europen verkkosivuille, ja siitä tullaan keskustelemaan enemmän myös ensi syksyn kansainvälisellä foorumilla, jossa tullaan näkemään kavalkadi E18 kauden tulevia kilpailukohteita – tervetuloa mukaan!

Lisätietoja; Kirsti Rantanen, p. 040 163 6025; info(at)europan.fi

(Kuvaote: E17  VAASA voittajatyö (c) PADD-studios / Justo Diaz & Guillermo Pozo)